วันพุธที่ 9 พฤษภาคม ผู้เลี้ยงสุกรไหว้หัวหมูทั่วไทยเสริมสิริมงคล 6 ภาค พร้อมจี้รัฐให้มองนานาประเทศต่างปกป้องเกษตรปศุสัตว์ เช่นเดียวกับสหรัฐที่ผลักดันให้ไทยรับหมูสหรัฐมาตลอด 6 ปี โดยไม่สนใจประเทศคู่ค้าเสี่ยงที่จะย่อยยับเพียงใด

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้เลี้ยงสุกรไหว้หัวหมูทั่วไทยเสริมสิริมงคล 6 ภาค พร้อมจี้รัฐให้มองนานาประเทศต่างปกป้องเกษตรปศุสัตว์ เช่นเดียวกับสหรัฐที่ผลักดันให้ไทยรับหมูสหรัฐมาตลอด 6 ปี โดยไม่สนใจประเทศคู่ค้าเสี่ยงที่จะย่อยยับเพียงใด

30 เมษายน 2561 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ – ผู้เลี้ยงสุกรทั้ง 6 ภาคเตรียมพร้อมกิจกรรมอภิมหาอลังการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.59 น. ผู้เลี้ยงสุกรไหว้หัวหมูทั่วไทยเสริมสิริมงคล จี้รัฐบาลไทยต้องชัดเจนเรื่องการปกป้องเสาหลักเกษตรกรรม เช่นเดียวกับนานาประเทศที่ต่างปกป้องเกษตรปศุสัตว์ที่เป็นการเกษตรที่ไม่ต้องอิงธรรมชาติ กำหนดผลผลิตได้ ความเสี่ยงต่ำกว่าเกษตรพืชไร่กลุ่มพืชอาหารสัตว์ พร้อมยังเป็นที่รองรับพืชอาหารสัตว์ของประเทศ เช่นเดียวกับสหรัฐที่ดูแลภาคเกษตร ช่วยเกษตรบุกตลาดในทุกรูปแบบ

โดยพิธีไหว้หัวหมูในครั้งนี้จะจัดใน 6 ภูมิภาคจำนวน 4,247 หัวหมู ประกอบด้วย

1. ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 499 หัว

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำนวน 402 หัว

3.ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี บริเวณศาลหลักเมิอง จำนวน 400 หัว

4.ภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จำนวน1,189 หัว

5.ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ศาลากลาง จำนวน 1,198 หัว

6.ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) จำนวน 559 หัว

โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้หัวหมูในครั้งนี้

1. เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลในอาชีพ เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตราคา ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเลิกกิจการไปกว่าร้อยละ 20 จึงจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

2.เนื่องจากรัฐบาลไทยถูกกดดันหนักจากผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐที่เป็นเกษตรปศุสัตว์หัวหอกในการนำพาเศรษฐกิจต่อเนื่องของสหรัฐผ่านการค้าโลกแบบล้างผลาญ ผ่านรัฐต่อรัฐ จึงต้องการเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยในการปกป้องอาชีพการเลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง เพราะปัจจบันสุกรไทยมีการผลิตจำนวนมาก คุณภาพสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรรมต่างๆ ในทุกแขนง

การเกษตรปศุสัตว์เป็นอาชีพทางการเกษตรหนึ่งที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจในทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมผลผลิตได้โดยไม่ต้องอิงกับธรรมชาติ เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรในแขนงต่างๆ ของไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศ  การพัฒนาการเกษตรปศุสัตว์ในทุกประเทศจะเริ่มจากการเลี้ยงเชิงพื้นบ้านสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติ

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรของไทยมีพัฒนาการในระดับมาตรฐานนานาชาติ  เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสุกรระดับชั้นนำของโลก มีแนวโน้มชัดเจนที่จะเป็นเศรษฐกิจหลักของชาติมากขึ้น หลังจากปศุสัตว์กลุ่มไก่เนื้อได้พัฒนาจนปริมาณการส่งออกอยู่ในอันดับ 4 ของโลก โดยปี 2561 มูลค่าการส่งออกคาดไว้ที่ 97,000 ล้านบาท อนาคตเกษตรปศุสัตว์ของไทยเป็นเสาหลักที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาชีพของคนไทย นอกเหนือจากความมั่นคงทางอาหารของชาติ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ต่างจากประเทศที่มีพัฒนาการในระดับสูง อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก ที่มีพัฒนาการส่งออกสุกรสูง นับจากปี 2532 เริ่มส่งออกได้เพียง 0.15 ล้านตัน ระยะเวลาเกือบ 30 ปี เติบโตจนคาดว่า ปี 2561 นี้จะส่งออกได้ถึง 2.7 ล้านตัน สร้างเศรษฐกิจต่อเนื่อง ทั้งพืชเกษตรอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ขนาดใหญ่ การส่งออกสุกรของสหรัฐฯ เป็นความหวังของสหรัฐฯ ที่จะแก้ปัญหาการขาดดุลต่อเนื่องมหาศาลของประเทศ  จึงมีการทำตลาดในลักษณะกดดันนานาประเทศให้รับสินค้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ รวมทั้งการกดดันรัฐบาลไทย ในขณะที่รัฐบาลไทยไม่เคยตอบสหรัฐฯ ในเรื่องดังกล่าวนี้ แบบตรงๆ ทั้งๆ ที่เป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถแสดงจุดยืนได้ว่า ประเทศไทยมีการผลิตสุกรเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยทุกครั้งจะมีการหยิบยกเพียงประเด็น ด้านสุขอนามัย และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมต่างๆ เข้ามาพิจารณา ทำให้ปัญหาความเสี่ยงต่อการเข้ามาของผู้ที่แข็งแรงกว่า ทั้งต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 50-60% ของต้นทุนการผลิตสุกรไทย และความสามารถทางการตลาดในรูปของบริษัทข้ามชาติ ที่มีทุนในการทำตลาดมหาศาล อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลสหรัฐฯ และองค์กรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐฯ เอง

การไหว้หัวหมูเพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วไทย 6 ภาค ในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารโปรตีนจากสุกรของไทยแล้ว เกษตรกรประสงค์ให้รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรปศุสัตว์ไทย ความเป็นอยู่ของสังคมไทย ตลอดจนอาชีพการเกษตรไทย ที่เป็นสัมมาชีพของคนไทยกว่า 25% ที่ทุกภาคส่วนของไทย ทั้งรัฐบาลไทย และเอกชนไทยต้องร่วมกันพัฒนาผลักดัน และปกป้องอาชีพ เพื่อเป็นเสาหลักเศรษฐกิจคู่กับประเทศไทย ให้เป็นอาชีพตกทอดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงขอให้รัฐบาลไทยร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป   

Visitors: 352,127